verkoopsvoorwaarden

VERKOOPSVOORWAARDEN
NV Frans Demuynck

1. Al onze offertes zijn vrijblijvend. Mondelinge bestellingen worden slechts aangenomen op
het risico van de klant. Alle ontvangen orders evenals eventuele wijzigingen in de
contractbepalingen binden de verkoper slechts nadat hij deze schriftelijk heeft bevestigd.
Behandelings-, verpakkings- en verzendingskosten zijn ten laste van de klant.

2. Onze leveringstermijnen worden slechts bij wijze van informatie en bij benadering
opgegeven. Geen enkele vertraging kan aanleiding geven tot schadevergoeding nog tot
annulering van de bestelling. De leveringen zelf geschieden exclusief transportkosten.
Deelname in de leveringskosten is ten laste van de klant.

3. Elke annulering van de bestelling door de klant dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts
geldig mits onze schriftelijke aanvaarding.
In dergelijk geval is de klant een forfaitaire vergoeding van 40 % (In geval van maatwerk 80%) van het bepaalde bedrag verschuldigd.

4. Op straffe van onontvankelijkheid dienen alle klachten betreffende zichtbare gebreken van
de koopwaar aangetekend gedaan te worden binnen drie dagen na levering van de koopwaar, of binnen drie dagen na ontvangst van de factuur wanneer het een koper betreft die voor het eerst kennis krijgt van deze verkoopsvoorwaarden.
Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichtingen . Geen enkel product mag worden teruggestuurd zonder ons voorafgaand en schriftelijk akkoord.

5. Ingeval van verborgen gebreken zijn wij slechts gehouden tot het vervangen van de door
ons geleverde koopwaar.

6. Onze rekeningen zijn betaalbaar te St.-Eloois-Winkel. Er wordt daar niet van afgeweken
wanneer wij wissels op kopers trekken of effecten in betaling ontvangen.

7. Behoudens onze uitdrukkelijke afwijking moeten al onze facturen CONTANT betaald worden op de dag van de levering of afhaling zonder het recht voor de klant om een korting of disconto toe te passen, tenzij uitdrukkelijk door ons toegestaan. Een afwijkende feitelijke of conventionele betalingstermijn of -modaliteit in het verleden heeft niet tot gevolg dat van deze clausule wordt afgeweken.
Indien - in uitzonderlijke gevallen - een extra korting voor contante betaling door ons werd toegestaan, dan mag die korting enkel worden afgetrokken indien de betaling gebeurt:
- hetzij onmiddellijk bij levering en afhaling;
- hetzij binnen een termijn van 8 kalenderdagen na de factuurdatum ingeval van betaling op onze bankrekening.

8. Het aanvaarden van wissels of effecten in betaling van de door ons geleverde goederen brengt geen schuldvernieuwing tot stand. Inning- en protestkosten, zelfs van geaccepteerde wissels, zijn ten laste van de klant.

9. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet-vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Ingeval van wanbetaling vervallen alle eventueel toegestane kortingen met terugwerkende kracht, zelfs deze dewelke reeds werden toegekend en verrekend tot en met 6 maanden voorafgaand aan de feitelijke wanbetaling. Wanbetaling geeft ons van rechtswege het recht om onze prestaties te staken of bestellingen met betrekking tot nog niet uitgevoerde leveringen als door de klant verbroken te beschouwen, met een schadevergoeding ten laste van de klant zoals bij annulatie zoals in het tweede lid van artikel 3 hierboven vermeld. In geen enkel geval kan een onvolledige of betwiste levering als voorwendsel dienen om het reeds geleverde of niet-betwiste deel niet te betalen hetgeen overigens ook geldt indien de klant het materiaal dat te zijner beschikking is niet afhaalt.

10.1. Bij gebrek aan integrale betaling van een factuur binnen de in artikel 7 vermelde termijn zullen wij, vanaf de dag volgend op de als hierboven bepaalde termijn, van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, ter vergoeding van onze financiële schade ingevolge renteverlies, recht hebben op de betaling van een intrest zoals voorzien in het artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 hetwelk bij uitbreiding en conventioneel tevens van toepassing wordt verklaard op onze relaties met niet-handelaars, zonder dat evenwel de aldus bekomen intrestvoet lager zal mogen zijn dan 12 procent op jaarbasis.
10.2. Door niet te betalen binnen de in artikel 7 vermelde termijn erkent de klant bovendien een contractuele fout te begaan en hierdoor schade aan ons te berokkenen. Deze schade, hierin begrepen de invorderingskosten zoals bedoeld in het artikel 6 van de Wet van 02/08/2002, dient vergoed te worden door de klant en wordt begroot als volgt:
10.2.1. Ter dekking van de buitengerechtelijke invorderingskosten en de administratieve werkvermeerdering wordt een schadevergoeding begroot gelijk aan 10% van het openstaand saldo met een minimum van 75 Euro, vermeerderd met een forfaitair bedrag van 13 Euro per aanmaning alsmede de eventuele aantekentaks; indien wij daarenboven derden inschakelen ter minnelijke invordering van de door ons gevorderde bedragen zullen deze kosten aan de klant worden aangerekend;
10.2.2. Indien wij daarenboven tot gerechtelijke invordering dienen over te gaan zal de klant aan ons ook, voorzover de Wet van 02/08/2002 op hem van toepassing is, alle kosten dienen te vergoeden die door ons gemaakt werden ter gerechtelijke invordering, zonder echter dat deze vergoeding bij vergelijking lager zal mogen zijn dan het bedrag dat bekomen wordt na toepassing van het tarief van de sommen die invorderbare kosten zijn wegens het verrichten van bepaalde materiële akten, zoals door de Koning vastgesteld in uitvoering van het artikel 1022 van het Belgisch Gerechtelijk Wetboek.
10.3. Betalingen worden steeds eerst verrekend met de krachtens onderhavige voorwaarden vervallen intresten, vervolgens met de schadevergoedingen en de invorderingskosten en pas daarna met de openstaande (saldi der) factu(u)r(en), waarbij de oudst openstaande bedragen ook eerst worden verrekend, en dit ongeacht eventuele opmerking(en) of vermelding(en) van de klant ter gelegenheid van zijn betaling(en).


11. Ingeval de koper een gerechtelijke of minnelijk akkoord aanvraagt, gedagvaard wordt in
Faillissement, uitstel van betalingen aanvraagt en indien de betaling twijfelachtig wordt, verliest hij door het feit zelf het voordeel van alle welkdanige betalingstermijnen die hem zouden zijn toegestaan.

12. Wij wijzen uitdrukkelijk de gedrukte condities af die voorkomen op brieven of documenten van onze klanten. De koper zal dus zijn eigen verkoopsvoorwaarden niet kunnen inroepen , wanneer deze tegenstrijdig zijn met de onze. Iedere koper verklaart zich bij voorbaat akkoord met onze verkoopsvoorwaarden. En door het feit dat de besteller ons zijn bestelling laat toekomen , verklaart hij dat hij kennis heeft genomen van ons verkoopsvoorwaarden.

13. Het vredegerecht van het kanton Izegem en de Rechtbanken van Koophandel of de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk zijn uitsluitend bevoegd in geval van betwisting of geschillen. Wij behouden echter het recht om afstand te doen van deze rechtsmacht toegekende clausule, zonder dat dit onze andere clausule in het gedrang brengt. Alle geschillen zullen beslecht worden overeenkomstig de Belgische wet.

14. Wanneer op verzoek van de besteller de leveringsfactuur wordt uitgeschreven op naam
van een derde persoon en de goederen aan deze laatste worden geleverd, blijft de besteller echter verantwoordelijk en borg voor de betaling van de leveringsfactuur. Door de aflevering op de door de besteller aangeduide plaats , erkent de besteller de levering te hebben ontvangen.

15. Clausule van eigendomsvoorbehoud.
Het is wel zo overeengekomen dat de koopwaar en de geleverde goederen eigendom blijven van de verkoper tot de volledige betaling van de hoofdsom, interesten en kosten, dit in uitdrukkelijke afwijking van artikel 1583 B.W.
De koper is nochtans verantwoordelijk voor de verkochte materialen en staat in voor hun verlies.

16. Uitdrukkelijk ontbindend beding.
Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat bij niet-betaling van de koopsom op de vervaldag van de factuur, de koop/verkoopovereenkomst van rechtswege en automatisch zal ontbonden zijn, zodanig dat de verkoper steeds gerechtigd is de geleverde goederen terug te halen bij de koper, dit alles benevens het recht op schadevergoeding.

17. WAARBORG
a) De waarborg is die van de fabrikant en is geldig in België vanaf de datum van levering of
installatie, al naar het geval en dit voor de duur zoals aangegeven bij elk product.
b) De waarborg omvat de vervanging of de herstelling van de onderdelen ingeval van
materiaal- of fabricagefouten met uitsluiting van de normale onderhoudsovereenkomst. Deze waarborg geldt niet voor bijbehoren en verbruiksproducten.
c) De vervanging of herstelling geschiedt tijdens de werkdagen en werkuren van de verkoper, zonder kosten, met uitzondering van de verplaatsingskosten. De vervangen stukken worden eigendom van de verkoper. De wisselstukken zijn hetzij nieuwe, hetzij gerecycleerde stukken die dezelfde eigenschappen bezitten als de nieuwe.
d) Door het herstellen of vervangen van een defect onderdeel wordt de oorspronkelijke
termijn van de waarborg niet verlengd.
e) Het transport van de apparatuur geschiedt op risico van de koper.
f) De waarborg geldt niet bij :
- niet-naleving van de voorschriften van de gebruiksaanwijzing of verkeerde manipulatie ;
- gebrek aan onderhoud ;
- wijziging, demontage of herstelling van het apparaat uitgevoerd door een door de verkoper niet gemachtigde derde ;
- gebruik van verbruiksproducten die door de fabrikant niet werden goedgekeurd ;
- gebrekkige stroomvoorziening.

18. Conventionele inpandgeving.
Partijen komen eveneens uitdrukkelijk overeen dat alle leveringen één geheel vormen en als zodanig dienen als pand voor de betaling van alle schulden. Ingevolge deze leveringen, ook deze tot betrekking met andere leveringen dan deze die het voorwerp uitmaken van de huidige factuur.

19. Alle geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd voor onze maatschappelijke zetel. Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is te vinden via deze link: http://ec.europa.eu/odr/ doch wij behouden ons het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbanken voor te leggen.