Privacy Policy

De door jou ingevulde persoonsgegevens zullen worden opgenomen in het bestand van Demuynck met als doel je verder op de hoogte te houden van onze acties. Voor aanvullende inlichtingen kan je terecht bij het Openbaar Register van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer heb je altijd inzage- en correctierecht.